กิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน

เปิดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน : Safety Week ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดกิจกรรม “สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน : safety week” พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความรู้ความเข้าใจ ในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการทำงานให้มีประสิทธิภาพ.โครงการ “ สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน : safety week” ประจำปี 2565 นั้นจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 9-12 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร รัตนวิทยาพัฒน์ เน้นรูปแบบ “Play and Leam” โดยมีกิจกรรมจำนวน 6 ฐาน ได้แก่ ฐานระบบรักษาความปลอดภัย ฐานขยะ สารเคมี และของเสียอันตราย ฐานแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน ฐานแผนอัคคีภัย ฐานสาธารณูปโภค และการอนุรักษ์พลังงาน ฐานเครื่องมือแพทย์ เป็นต้น