กิจกรรมประชุมวิชาการ “The 8th Chula Stroke in Clinical Practice”

กิจกรรมประชุมวิชาการ “The 8th Chula Stroke in Clinical Practice” ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดการประชุมวิชาการ “The 8th Chula Stroke in Clinical Practice” ระหว่างวันที่ 14-18 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม 1210 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ หม่อมหลวงกรเกียรติ์ สนิทวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฝ่ายบริการ เป็นประธานเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งการประชุมวิชาการครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ขั้นพื้นฐานด้านการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอย่างเป็นองค์รวม สำหรับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรสุขภาพจากทั่วประเทศและจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวนประมาณ 200 ราย ในรูปแบบ online กิจกรรมการประชุมประกอบด้วยการบรรยาย ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรทีมสหสาขาวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ตรงในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ร่วมกับการรวมเรียนรู้จากกรณีตัวอย่างที่น่าสนใจ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมให้ความสนใจอย่างดีมากตลอดระยะเวลา 5 วันของการประชุม