การเปิด “ศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ”

วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการ สภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “ศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ” โดยมี นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แพทย์ พยาบาล บุคลากร เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ ศ.นพ.ชวลิต เลิศบุษยานุกูล หัวหน้าสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ถวายรายงานความเป็นมาของการก่อสร้าง ในโอกาสนี้ ทรงทอดพระเนตรวีดิทัศน์เกี่ยวกับความเป็นมา การติดตั้งเครื่อง ตลอดจนการดำเนินงานและความก้าวหน้าของศูนย์ฯจากนั้นทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายชื่อ “ศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ” และเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ และการทำงานของเครื่องฉายอนุภาคโปรตอน