กราบมุทิตาสักการะ สมเด็จพระวันรัต

ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายบริการ รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริรองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายการคลัง ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร และ ภญ.เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านระบบยาและเวชภัณฑ์ นำคณะเจ้าหน้าที่ เข้ากราบมุทิตาสักการะ ขอพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2561 ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร