โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดสถานที่พักพิง Isolation Unit


โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมมือกับโรงแรม OZONE HOTEL สามย่าน (Ozone Hotel @Samyan) จัดสถานที่เพื่อใช้เป็นที่พักพิง Isolation Unit สำหรับผู้ที่มีอาการดีขึ้น จากโรคติดเชื้อโควิด – 19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งลดความแออัดและความเสี่ยงต่อการติดเชื้อภายในโรงพยาบาล โดยเปิดดำเนินการตั้งแต่ วันอังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรม OZONE HOTEL สามย่าน

“Isolation Unit โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์”  เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ซึ่งมีอาการเริ่มดีขึ้นจากโรคติดเชื้อโควิด-19  และไม่มีปัจจัยเสี่ยงใด  ๆ  ต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน รวมถึงสามารถทำกิจวัตรประจำวันและช่วยเหลือตนเองได้ ไม่มีความจำเป็นต้องนอนพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล แต่ยังต้องติดตามการดูแลจากทีมแพทย์ พยาบาล เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของโรคไปในวงกว้าง เมื่อผู้พักพิงผ่านการประเมินจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นที่เรียบร้อยแล้วและมีความมั่นใจว่าไม่ติดเชื้อโควิด-19 และสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้ตามปกติ จึงจะอนุญาตให้สามารถกลับสู่ที่อยู่อาศัยของตนเองได้อย่างปลอดภัย และไม่สามารถแพร่เชื้อไปยังบุคคลอื่นอีกต่อไป โดยทีมงานได้ประสานวางกระบวนการทำงานตั้งแต่การกำหนดเกณฑ์การคัดกรอง การเดินทางเข้าพัก การดูแลระหว่างที่พักอยู่ที่โรงแรม ข้อควรปฏิบัติของผู้เข้าพัก รวมถึงการ check out กลับบ้าน ไว้เรียบร้อยแล้ว จึงนับได้ว่าเป็นต้นแบบของการบริการรักษาให้กับสถานพยาบาลอื่น ๆ  เพื่อเสริมศักยภาพการรักษาและติดตามผลอย่างต่อเนื่องก่อนผู้รับการรักษาจะกลับไปใช้ชีวิตตามปกติกับครอบครัวต่อไป