ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก

Thai Red Cross Emerging Infectious Diseases Clinical Center

ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดต่อ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
หรือเชื้อโรคสายพันธุ์ใหม่ที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วและรุนแรงขึ้น
พร้อมทั้งวางแผนและหาแนวทางป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก (Thai Red Cross Emerging Infectious Diseases Clinical Center) ก่อตั้งขึ้นจากคณะกรรมการอำนวยการศูนย์โรคติดต่ออุบัติใหม่ฯ ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ เป็นสิ่งที่ต้องมีการจัดการและเตรียมรับมือเมื่อเกิดเหตุการณ์การระบาดของโรค โดยได้พิจารณาอนุมัติหน่วยงานให้เป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดต่อ ทั้งโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ พร้อมทั้งวางแผนและหาแนวทางป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ มีการจัดอบรมและฝึกซ้อมแผนการรับมือผู้ป่วยกลุ่มนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมหากมีสถานการณ์การระบาดของโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ โดยได้เริ่มปรับปรุงและแก้ไขอาคารจงกลนี วัฒนวงศ์ ชั้น 3 และ ชั้น 4 ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2560 เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน โดยชั้น 3 ถูกแบ่งออกเป็น 3 หน่วยงาน ได้แก่ 

 1. สำนักงานศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก (EID office)
 2. คลินิกโรคอุบัติใหม่ (EID Clinic) 
 3. คลินิกควบคุมทางเดินหายใจ (AI Clinic)              

ส่วนของชั้น 4 ถูกปรับปรุงให้เป็นหอผู้ป่วยโรคอุบัติใหม่ (EID Unit) 

ต่อมาหน่วยงานเริ่มย้ายเข้าปฏิบัติงานและเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการตามลำดับระยะเวลา ดังนี้

 1. สำนักงานศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก (EID office) วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562
 2. คลินิกควบคุมทางเดินหายใจ (AI Clinic) วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562
 3. คลินิกโรคอุบัติใหม่ (EID Clinic) วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
 4. หอผู้ป่วยโรคอุบัติใหม่ (EID Unit) วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563

เจตจำนง 

มุ่งควบคุมการแพร่ระบาดของโรค/เชื้อโรคสายพันธุ์ใหม่ที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วและรุนแรงขึ้น ด้วยการทำงานเชิงคลินิกหรือการให้บริการผู้ป่วย ด้วยการสร้างความพร้อมทั้งในเชิงโครงสร้าง อาคาร อุปกรณ์ทางการแพทย์ และระบบการปฏิบัติงาน เพื่อให้การรักษาผู้ป่วยโรคอุบัติใหม่ มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และในขณะเดียวกันก็ต้องควบคุมไม่ให้เชื้อโรคแพร่กระจายไปสู่ผู้ป่วยโรคอื่น ๆ และบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง

ภาระหน้าที่

 1. ดูแลผู้ป่วยโรคติดต่อ ทั้งโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่ได้มาตรฐาน และป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ
 2. วางแผน ฝึกอบรม และจัดให้มีการซ้อมแผน Emerging Infectious Diseases Preparedness 
 3. ให้ความรู้โรคติดต่ออุบัติใหม่แก่บุคลากรทางการแพทย์ ประชาชน และสังคม
 4. สร้างเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่
 5. สร้างงานวิจัยในการดูแลรักษา ควบคุมโรค

ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก ประกอบด้วยหน่วยงานย่อย ดังนี้

 1. ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก (TRC EIDCC)
  Thai Red Cross Emerging Infectious Diseases Clinical Center
 2. คลินิกโรคอุบัติใหม่ (EID Clinic)
  Emerging Infectious Diseases Clinic
 3. คลินิกควบคุมทางเดินหายใจ (AI Clinic)
  Airborne Infection Clinic
 4. หอผู้ป่วยโรคอุบัติใหม่  (EID Unit) 
  Emerging Infectious Diseases Unit 


การให้บริการของศูนย์

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก เพื่อเปิดให้บริการด้านคลินิกและหอผู้ป่วยโรคอุบัติใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับผู้ป่วยสงสัยโรคอุบัติใหม่ที่เข้ารับการรักษา นอกจากการใช้นวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อรับมือกับโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำรุนแรงแล้ว การสร้างความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลให้แก่บุคลากร ผู้เกี่ยวข้องก็เป็นอีกหนึ่งพันธกิจสำคัญที่จะผลักดันให้ศูนย์โรคอุบัติใหม่ทางคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นต้นแบบของงานบริการผู้ป่วยโรคติดเชื้อให้กับสถาบันทางการแพทย์อื่น ๆ ทั่วประเทศ เพื่อร่วมกันควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรคในอนาคต


วัน/เวลา และสถานที่ให้บริการ

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก เปิดให้บริการ ณ อาคารจงกลนี วัฒนวงศ์ ชั้น 3 และ ชั้น 4 ดังนี้

 1. สำนักงานศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก (EID office) อาคารจงกลนี วัฒนวงศ์ ชั้น 3
  เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30 – 16.30 น.
 1. คลินิกควบคุมทางเดินหายใจ (AI Clinic) อาคารจงกลนี วัฒนวงศ์ ชั้น 3
  เปิดให้บริการทุกวันจันทร์และวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 07.30 – 15.30 น. 
 1. คลินิกโรคอุบัติใหม่ (EID Clinic) อาคารจงกลนี วัฒนวงศ์ ชั้น 3
 1. หอผู้ป่วยโรคอุบัติใหม่ (EID Unit) อาคารจงกลนี วัฒนวงศ์ ชั้น 4

ข้อมูลติดต่อ

ชื่อฝ่าย/ศูนย์

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก
อาคารจงกลนี วัฒนวงศ์ ชั้น 3

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน

02 256 5135