ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
ด้านโรคไตในภาวะวิกฤต

Excellence Center for Critical Care Nephrology

พัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคไตในภาวะวิกฤตแบบองค์รวม
และพัฒนางานค้นคว้าและวิจัยโรคไตในภาวะวิกฤต

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคไตในภาวะวิกฤตแห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นพัฒนาในการดูแลผู้ป่วยโรคไตในภาวะวิกฤตแบบองค์รวมตั้งแต่วินิจฉัยโรคในระยะเริ่มแรก การนำวิธีการรักษาบำบัดทดแทนไตที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้ในผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้ เป็นศูนย์ฝึกอบรมแก่แพทย์และพยาบาลที่สนใจ รวมถึงพัฒนางานค้นคว้าและวิจัยโรคไตในภาวะวิกฤต มุ่งหวังที่จะยกระดับการดูแลผู้ป่วยโรคไตในภาวะวิกฤตในประเทศไทยเข้าสู่มาตรฐานสากล

รางวัลที่ภาคภูมิใจของศูนย์ 

 1. รศ.ดร.นพ.ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น Research Award นำเสนอผลงานในรายการ Research Highlights: From Research to Clinical Impact งานประชุมวิชาการประจำปี 2562 ของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
 2. รศ.ดร.นพ.ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์ ได้รับคัดเลือกเป็นนักวิจัยดีเด่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2562
 3. รศ.ดร.นพ.ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์ ได้รับรางวัล ISN Clinical Research Poster Award งานประชุมวิชาการ World congress of nephrology 2019
 4. พญ.ณัฏฐา ล้ำเลิศกุล ได้รับรางวัล Oral Presentation of Scientific Papers งานประชุมวิชาการ The 3th Asia Pacific AKI CRRT Congress 2019 Kuala Lumpur Malaysia.

ภาระหน้าที่

 1. มุ่งมั่นให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไตในภาวะวิกฤตให้เทียบเท่าในระดับมาตรฐานสากล
 2. พัฒนางานวิจัยโรคไตในภาวะวิกฤตในประเทศไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากล

โครงสร้างการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคไตในภาวะวิกฤต ปัจจุบันมี
รศ.ดร.นพ.ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ฯ และมีบุคลากรอื่น ๆ ดังนี้

 1. แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไตในภาวะวิกฤต (Critical Care Nephrology)
 2. พยาบาลเชี่ยวชาญด้านโรคไตในภาวะวิกฤต
 3. นักวิทยาศาสตร์/เทคนิคการแพทย์
 4. นักวิจัย
 5. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

การให้บริการของศูนย์

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคไตในภาวะวิกฤต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้เปิดให้บริการ ดังนี้

 1. ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยไตวายฉับพลันในภาวะวิกฤตอย่างครบวงจรและเทียบเท่า มาตรฐานสากล โดยนำวิธีการบำบัดทดแทนไตประสิทธิภาพสูงมาใช้ในการรักษาผู้ป่วยไตวายฉับพลันในภาวะวิกฤตที่จำเป็นต้องได้รับการบำบัดทดแทนไต
 2. เป็นศูนย์กลางและผู้นำในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้านข้อมูลผู้ป่วย
 3. เป็นศูนย์ฯ ในการฝึกอบรมแก่แพทย์และพยาบาลที่สนใจในการดูแลผู้ป่วยไตวายฉับพลันในภาวะที่จำเป็นต้องได้รับการบำบัดทดแทนไต
 4. ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยหลังได้รับการบำบัดทดแทนไตในภาวะวิกฤตอย่างต่อเนื่องจากสหสาขาวิชาชีพ ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักโภชนาการ
 5. โครงการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะการบำบัดทดแทนไตในภาวะวิกฤต เปิดรับผู้สนใจเข้าอบรมทุกปี


วัน/เวลา และสถานที่ให้บริการ

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคไตในภาวะวิกฤต เปิดให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.

คลินิกหลังภาวะไตวายเฉียบพลัน (Post AKI Clinic) ซึ่งเป็นคลินิกที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคไตในภาวะวิกฤต เปิดให้บริการทุกวันอังคาร เวลา 08.00 – 12.00 น.

ข้อมูลติดต่อ

ชื่อฝ่าย/ศูนย์

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคไตในภาวะวิกฤต
อาคารเหลืองอมรเลิศ ชั้น 1 (ฝั่งหลิ่มซีลั่น)

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน

02 256 4000 ต่อ 3597, 3678

Facebook หน่วยงาน

Excellence Center for Critical Care Nephrology

Email หน่วยงาน

ec-ccn_chulahos@hotmail.com