ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
ด้านการเดินและเคลื่อนไหว

Excellent Center for Gait and Motion

บำบัดรักษาผู้ที่มีปัญหาด้านการเดิน
และการเคลื่อนไหวผิดปกติด้วยมาตรฐานระดับชาติ

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการเดินและเคลื่อนไหว โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้ก่อตั้งขึ้นภายใต้นโยบายของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยเป็นกลไกหนึ่งในการพัฒนาระบบการบริการรักษาพยาบาลให้มีความเป็นเลิศ ครบวงจร และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับชาติ อีกทั้งเป็นการตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพที่
ซับซ้อนมากขึ้นเป็นลำดับของประชาชน ในปัจจุบันพบผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเดิน การทรงตัว และการเคลื่อนไหวเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญทางด้านสาธารณสุข อาทิโรคข้อเสื่อม โรคหลอดเลือดสมอง บาดเจ็บสมองหรือไขสันหลัง โรคพาร์กินสัน ผู้ป่วยที่มีกล้ามเนื้อเกร็งตัวผิดปกติ ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดกระดูกและข้อ เด็กสมองพิการ การบาดเจ็บจากการกีฬา การฝึกนักกีฬาเพื่อลงแข่งขัน เป็นต้น

ในปัจจุบันพบว่าแพทย์ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้ของประเทศไทยยังมีไม่มากนัก จึงได้มีการรวบรวมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์การเดินและการเคลื่อนไหวจากสาขาต่าง ๆ จัดตั้งเป็นศูนย์นี้ขึ้น ให้บริการวิเคราะห์การเดินและการเคลื่อนไหวด้วยเครื่องมือ 3-D motion analysis ที่ทันสมัยและเป็นที่นิยมใช้กันทั่วโลก เพื่อให้การรักษาผู้ที่มีความผิดปกติดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นประโยชน์ด้านการเรียนการสอนและการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับดารเดินและการเคลื่อนไหว 

เจตจำนง

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการเดินและเคลื่อนไหวเป็นต้นแบบในการให้บริการตรวจวิเคราะห์ และบำบัดรักษาผู้ที่มีปัญหาด้านการเดินและการเคลื่อนไหวผิดปกติที่มีมาตรฐานระดับชาติ

ภาระหน้าที่

 1. สร้างความเป็นเลิศทางการบริการทางการแพทย์ด้านการเดินและเคลื่อนไหว
 2. สร้างความเป็นเลิศทางการวิจัยด้านการเดินและเคลื่อนไหว
 3. สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการเดินและเคลื่อนไหว

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการเดินและเคลื่อนไหว อยู่ภายใต้การดูแลของฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมีคลินิกที่เกี่ยวข้องที่เปิดให้บริการอีก 2 คลินิก ดังนี้

 1. คลินิกฟื้นฟูผู้สูงอายุก้าวหน้า
 2. คลินิกฟื้นฟูการบาดเจ็บจากกีฬา

การให้บริการของศูนย์

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการเดินและเคลื่อนไหว ให้บริการตรวจวิเคราะห์การเดิน และการเคลื่อนไหวด้วยกล้องอินฟาเรดความเร็วสูงและโปรแกรมวิเคราะห์การเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ (3-D Motion analysis) ตรวจวัดการทำงานของกล้ามเนื้อแบบไร้สาย (Wireless EMG) ตรวจวัดการลงน้ำหนักและแรงกดที่เท้า (Force pressure platform) สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และนักกีฬา อีกทั้งให้บริการทางวิชาการแก่แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด นิสิตระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต อาทิ การเก็บข้อมูลการวิจัย และจัดอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการตรวจประเมินการเคลื่อนไหว

มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานดังนี้

 1. บริการตรวจวิเคราะห์และฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการเดิน การเคลื่อนไหว และการทรงตัวจากโรคต่าง ๆ
 2. บริการการรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บจากการกีฬาแบบครบวงจรด้วยวิทยาการทางการแพทย์ขั้นสูง โดยความร่วมมือจาก
  สหสาขาวิชาชีพ
 3. จัดการเรียนการสอนร่วมกับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา และหลักสูตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
 4. ดำเนินงานวิจัยด้านการเดิน การเคลื่อนไหว และการทรงตัว
 5. พัฒนานวัตกรรมนำมาใช้ยกระดับคุณภาพการรักษาพยาบาล
 6. เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ

กิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์

 1. จัดประชุมวิชาการและประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการเดินและการเคลื่อนไหว เรื่อง Foot and ankle biomechanics and pathology ในวันที่ 7 และ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562
 2. จัดสัมมนา ในหัวข้อเรื่อง “International Seminar for In-house Training of the Visual3D Biomechanics Software”
  วันเสาร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.45 – 16.00 น.
 3. จัดการเรียนการสอนแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้นปีที่ 1 – 3 เรื่อง Gait and balance assessment using devices
  ปีละ 1 – 2 ครั้ง
 4. ให้บริการตรวจประเมินผู้สูงอายุที่มีปัญหาการเดิน การทรงตัว และการล้มในโอกาสวันสำคัญต่าง ๆ

วัน/เวลา และสถานที่ให้บริการ

1. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเดินและเคลื่อนไหว  

ตั้งอยู่ที่ อาคารแพทยพัฒน์ ชั้น 4 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ให้บริการต่าง ๆ ดังนี้

วัน/เวลา ให้บริการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น.

2. คลินิกฟื้นฟูการบาดเจ็บจากกีฬา

ตั้งอยู่ที่ อาคาร ส.ธ. (ผู้สูงอายุ) ชั้น 6 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ให้บริการตรวจประเมินและรักษาฟื้นฟู โดยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและนักกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของการเดิน การทรงตัว และการเคลื่อนไหว เช่น กลุ่มโรคพาร์กินสัน กลุ่มโรคหลอดเลือดในสมอง ผู้สูงอายุเสี่ยงล้ม เป็นต้น ด้วยเครื่องมือที่
ทันสมัย ได้แก่ Computerized balance training device, special treadmill, gaming balance training device

วัน/เวลา ให้บริการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น. 

3. คลินิกฟื้นฟูการบาดเจ็บจากกีฬา

ตั้งอยู่ที่ อาคาร ภปร ชั้น 2 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ให้บริการตรวจประเมินผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา โดยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูที่เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูทางกีฬา และส่งต่อเพื่อทำการรักษาฟื้นฟูทางกายภาพบำบัด รวมทั้งส่งตรวจประเมินการเคลื่อนไหว ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเดินและเคลื่อนไหว เพื่อประเมินความก้าวหน้าของผลของการรักษา ฟื้นฟู เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปเล่นกีฬาได้ (return to sports)

วัน/เวลา ให้บริการ : ทุกวันอังคาร เวลา 13.00 – 16.00 น. 

ข้อมูลติดต่อ

ชื่อฝ่าย/ศูนย์

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
ด้านการเดินและเคลื่อนไหว
อาคารแพทยพัฒน์ ชั้น 4 ห้อง 401/1

02 256 4000 ต่อ 70704-4

คลินิกฟื้นฟูผู้สูงอายุก้าวหน้า
อาคาร ส.ธ. (ผู้สูงอายุ) ชั้น 6

02 256 4000 ต่อ 70602

คลินิกฟื้นฟูการบาดเจ็บจากกีฬา
อาคาร ภปร ชั้น 2

02 256 5117-8

Pin It on Pinterest