ศูนย์ข้อมูลและต้นทุน

data management and cost evaluating center

จัดทำแผนยุทธศาสตร์ แปลงสู่แผนกลยุทธ์ จัดการข้อมูลเครื่องชี้วัด เชื่อมโยงงบประมาณ ติดตามผลลัพธ์ วิเคราะห์ต้นทุน สนับสนุนข้อมูลเพื่อการจัดการเชิงกลยุทธ์ พัฒนาโครงการเชิงยุทธศาสตร์

การให้บริการของศูนย์

 • งานต้นทุนพื้นฐาน
 • งานประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์
 • งานวิจัยและประเมินผล

ภาระหน้าที่

งานวิเคราะห์ต้นทุนพื้นฐาน

 1. ต้นทุนการให้บริการ, DRG
 2. คาดการณ์-วิเคราะห์ต้นทุนอื่นๆ เพื่อสนับสนุนงานบริหาร
 3. พัฒนาการใช้ข้อมูลจาก Data Hub

งานประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์

 1. ต้นทุน จุดคุ้มทุน ระยะเวลาคืนทุน ของเครื่องมือแพทย์และบริการ
 2. วิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการกำหนดอัตราค่าบริการ
 3. จัดทำฐานข้อมูล

งานวิจัยและประเมินผล

 1. ต้นทุน-ประสิทธิผลของเครื่องมือแพทย์ที่ได้จัดซื้อแล้ว
 2. จำนวนการให้บริการจริงของเครื่องมือแพทย์ที่ได้จัดซื้อ
 3. ต้นทุน ประสิทธิผล/คุณภาพระบบบริการ
 4. การเงินการคลังในระบบหลักประกันสุขภาพ
 5. งานวิจัยด้านประสิทธิภาพในระบบบริการสุขภาพ

การดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลและต้นทุน บริหารงานโดยหัวหน้าศูนย์ฯ อ.นพ.วศิน เลาหวินิจ

error: Content is protected !!