ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร

Department of Laboratory Medicine

บริหารตรวจวิเคราะห์วัตถุสิ่งส่งตรวจ รวดเร็ว และมีมาตรฐาน

ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร เป็นฝ่ายที่จัดตั้งขึ้นพร้อมกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ตั้งแต่แรกเริ่มเมื่อปี พ.ศ. 2457 โดยเรียกว่าหมวดพยาธิวิทยา รับผิดชอบในการตรวจทางห้องปฏิบัติการสำหรับผู้ป่วยของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ต่อมาปี พ.ศ. 2490 มีการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ขึ้น จึงโอนงานด้านพยาธิวิทยากายวิภาคไปให้ฝ่ายพยาธิวิทยา ส่วนงานด้านการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางเคมีคลินิกมอบให้ฝ่ายสรีรวิทยาเป็นผู้ดำเนินการ ส่วนที่อยู่กับฝ่ายพยาธิวิทยามีงานด้านการตรวจทางโลหิตวิทยา

การตรวจปัสสาวะและอุจจาระ ปี พ.ศ. 2501 คณะเทคนิคการแพทย์ของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มาจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย์ขึ้นภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อสอนนักศึกษาเทคนิคการแพทย์และเป็นห้องปฏิบัติการสำหรับผู้ป่วยของโรงพยาบาลฯ งานของหมวดพยาธิวิทยาที่อยู่กับฝ่ายสรีรวิทยา จึงย้ายมารวมด้วย ปี พ.ศ. 2510 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ย้ายมาสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2514 คณะเทคนิคการแพทย์ส่วนดังกล่าวโอนมาอยู่กับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดตั้งเป็นภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตรขึ้น โดยรวมหน่วยงานพยาธิวิทยาคลินิกซึ่งเดิมอยู่กับภาควิชาพยาธิวิทยา กับหน่วยงานเทคนิคการแพทย์ที่โอนเข้ามาด้วยกัน และทำหน้าที่เป็นฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ด้วย

การปฏิบัติงานของฝ่ายฯ ส่วนใหญ่เป็นงานด้านบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการแก่ผู้ป่วยของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ตลอดทั้งยังมีห้องปฏิบัติการฉุกเฉินนอกเวลาราชการที่เปิดปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่มีวันหยุด เพื่ออำนวยความสะดวกแก่แพทย์ผู้รักษาและเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยด้วย ด้านวิชาการภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตรรับผิดชอบในการสอนวิชาพยาธิวิทยาคลินิกสำหรับนิสิตแพทย์ และให้การฝึกอบรมนักศึกษาจากสถาบันอื่น ๆ แพทย์เฉพาะทางในสาขาพยาธิวิทยาทั่วไปและพยาธิวิทยาคลินิก ตลอดจนบุคลากรจากในและต่างประเทศที่สนใจมาศึกษาดูงานหรือฝึกอบรมทางห้องปฏิบัติการ

เจตจำนง

บริการดี มีคุณภาพ เสร็จทันเวลา 

ภาระหน้าที่

เป้าหมาย นโยบาย หรือเครื่องชี้วัดที่ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตรรับมาปฏิบัติ หรือต้องมีส่วนร่วมช่วยผลักดันให้ประสบความสำเร็จ แบ่งออกเป็น 2 แผน ดังนี้

1. แผนยุทธศาสตร์ (Strategy map และ BSC) ของโรงพยาบาล

 • บริการถูกต้องปลอดภัยตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO 15189 : 2012 และ ISO 15190 : 2003 
 • การสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ 
 • ปรับปรุงกระบวนการบริการผู้ป่วย
 • องค์กรมีความคล่องตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลง
 • องค์กรมีธรรมาภิบาล
 • มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
 • บุคลากรมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่นำมาใช้ประโยชน์ได้ 
 • บุคลากรได้รับการพัฒนาและมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

2. แผนของกรรมการระบบและฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ

 • รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ สำหรับสิ่งส่งตรวจจาก OPD ภายในเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที ได้ 90%
  (POCT – OPD)
 • การจัดหาเตรียมระบบเพื่อแก้ไขปัญหาผู้มาใช้บริการเจาะเลือดปริมาณสูง
 • เตรียมโครงการเพื่อการดำเนินการขอมาตรฐาน ISO 22870 (POCT )
 • จัดให้เป็นศูนย์จัดเก็บสิ่งส่งตรวจ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ
 • เตรียมโครงการเพื่อจุดมุ่งหมายในการขอมาตรฐาน CAP

โครงสร้างและองค์ประกอบย่อยของฝ่าย

ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร ประกอบด้วย 6 หน่วยงานย่อย ดังนี้

 1. งานตรวจวิเคราะห์ ณ จุดดูแลผู้ป่วย
 2. งานพัฒนาคุณภาพ
 3. งานตรวจวิเคราะห์ผู้ป่วยใน
 4. งานตรวจวิเคราะห์ผู้ป่วยนอก
 5. งานศูนย์จัดเก็บสิ่งส่งตรวจ
 6. งาน R&D

การให้บริการของฝ่าย

ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตรทำหน้าที่เป็นห้องปฏิบัติการกลาง (Central laboratory) ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสภากาชาดไทย ซึ่งดำเนินการภายใต้กฎหมายไทย รับผิดชอบให้บริการเก็บสิ่งส่งตรวจและจ่ายผลการตรวจให้ฝ่ายอื่น ๆ ด้วย นอกเหนือจากงานตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยดำเนินการตรวจวิเคราะห์วัตถุสิ่งส่งตรวจจากมนุษย์หรือวัตถุที่เกี่ยวเนื่องกับมนุษย์ ได้แก่ เลือด ปัสสาวะ น้ำไขสันหลัง ฯลฯ ในสาขาเคมีคลินิก และจุลทรรศน์วิทยาคลินิก (โลหิตวิทยาและตรวจปัสสาวะ) แก่ประชาชนและผู้ป่วยของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และสถาบันการแพทย์อื่น ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่นำไปใช้ในการวินิจฉัยโรค การรักษาโรค การติดตามโรค การควบคุมโรค การป้องกันโรคและการประเมินสุขภาพ รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทางห้องปฏิบัติการที่ฝ่ายฯ รับผิดชอบโดยตรงแก่แพทย์ ผู้ใช้บริการและผู้สนใจทั่วไป

ห้องปฏิบัติการของฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร ได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ เพื่อสนับสนุนการทำงานในทุกมิติของ ฝ่ายฯ ให้เป็นไปตามาตรฐานดังต่อไปนี้

 1. ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 15189 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2547 นับเป็นห้องปฏิบัติการแห่งแรกของเอเชีย ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานนี้ ได้รับการต่ออายุการรับรองครั้งแรกเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2550 ได้รับการรับรองการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ISO 15190 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 และดำรงมาตรฐานจนถึงปัจจุบัน
 2. ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:: 2015 ในส่วนของศูนย์จัดเก็บสิ่งส่งตรวจ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564และดำรงมาตรฐานจนถึงปัจจุบัน
 3. ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 22870:: 2016 Point of care testing เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564และดำรงมาตรฐานจนถึงปัจจุบัน
 4. ได้รับการรับรองมาตรฐานจากราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2545 และดำรงมาตรฐานจนถึงปัจจุบัน

ได้รับการยอมรับจากสภาเทคนิคการแพทย์ ให้เป็นสถาบันอบรม (CMTE) นักเทคนิคการแพทย์ทั่วประเทศ บุคลากรได้รับการอบรมฟื้นฟูวิชาการ ประชุม และสัมมนาทางวิชาการ อย่างต่อเนื่องทุกเดือน มีการประเมินส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กรอยู่ตลอดเวลา เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกระดับและผลประโยชน์สูงสุดในขณะที่ลดการสูญเสียได้มากสุดแก่องค์กร รวมถึงจัดตั้งศูนย์จัดเก็บสิ่งส่งตรวจ เพื่อลดภาระของผู้ใช้บริการในการใช้บริการเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการต่าง ๆ พยายามทำทุกอย่างในเรื่องของห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาลเป็น one stop service และได้รับการรับรองมาตรฐาน NGSP ระดับ 1 ในการตรวจวิเคราะห์ HbA1Cอีกด้วย

วัน/เวลา และสถานที่ให้บริการ

 • ห้องปฏิบัติการที่ให้บริการแก่ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยห้องฉุกเฉินผู้ป่วยนอกเวลาราชการ และผู้ป่วยนอกในเวลาราชการของคลินิก
  เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 3
 • ห้องเจาะเลือดและเก็บปัสสาวะ ห้องรับจ่ายผลการตรวจ ห้องปฏิบัติการที่ให้บริการแก่ผู้ป่วยนอกในเวลาราชการ
  เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ อาคาร ภปร ชั้น 4 

คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ

เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.00 – 20.00 น. และวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 07.00 – 12.00 น. ณ อาคาร ภปร ชั้น 4 

 • ห้องเจาะเลือดและเก็บปัสสาวะ และที่เสริมสำหรับผู้ป่วยที่ไม่ต้องรอผลการตรวจ
  เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – อังคาร เวลา 08.00 – 15.00 น. และวันพุธ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ อาคาร ส.ธ. ชั้น 3
 • สำนักงานฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร
  เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ ชั้น 5

ข้อมูลติดต่อ

ชื่อฝ่าย/ศูนย์

ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร (อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ ชั้น 5)

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน

งานธุรการ

02 256 4136

งานผู้ป่วยนอก

02 256 5387

งานผู้ป่วยใน

02 256 4000 ต่อ 80327

ศูนย์จัดเก็บสิ่งส่งตรวจ

02 256 5382