โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดสถานที่พักพิง Isolation Unit

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมมือกับโรงแรม OZONE HOTEL สามย่าน (Ozone Hotel @Samyan) เพื่อใช้เป็นที่พักพิง Isolation Unit สำหรับผู้ที่มีอาการดีขึ้นจากโรคติดเชื้อโควิด-19 ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งลดความแออัดและความเสี่ยงต่อการติดเชื้อภายในโรงพยาบาล ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ผศ.พญ.ยุวรีย์ พิชิตโชค รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านยุทธศาสตร์องค์กรและการจัดการทรัพยากรบุคคล และนายสมเกียรติ ศิริชาติไชย กรรมการอำนวยการกลุ่มบริการทางการแพทย์ สภากาชาดไทย ได้กล่าวถึง ความร่วมมือและการดำเนินการ ดังนี้

Isolation Unit โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ นับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ซึ่งมีอาการเริ่มดีขึ้นจากโรคติดเชื้อโควิด-19 และไม่มีปัจจัยเสี่ยงใดๆ ต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน รวมถึงสามารถทำกิจวัตรประจำวันและช่วยเหลือตนเองได้ ไม่มีความจำเป็นต้องนอนพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล แต่ยังต้องติดตามการดูแลจากทีมแพทย์ พยาบาล เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของโรคไปในวงกว้าง เมื่อผู้พักพิงผ่านการประเมินจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นที่เรียบร้อยแล้วและมีความมั่นใจว่าไม่ติดเชื้อโควิด-19 และสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้ตามปกติ จึงจะอนุญาตให้สามารถกลับสู่ที่อยู่อาศัยของตนเองได้อย่างปลอดภัยและไม่สามารถแพร่เชื้อไปยังบุคคลอื่นอีกต่อไป ซึ่งทีมงานได้ประสานวางกระบวนการทำงานตั้งแต่การกำหนดเกณฑ์การคัดกรอง การเดินทางเข้าพัก การดูแลระหว่างที่พักอยู่ที่โรงแรม ข้อควรปฏิบัติของผู้เข้าพัก รวมถึงการ check out กลับบ้าน ไว้เรียบร้อยแล้ว

การดำเนินงานในส่วนนี้ นับได้ว่าเป็นต้นแบบของการบริการรักษาให้กับสถานพยาบาลอื่น ๆ เพื่อเสริมศักยภาพการรักษาและติดตามผลอย่างต่อเนื่องก่อนผู้รับการรักษาจะกลับไปใช้ชีวิตตามปกติกับครอบครัวต่อไป โดยโครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจาก นายบรรจง และ ทพญ.จุไรภรณ์ วิจักขณวงศ์ เจ้าของกิจการโรงแรมโอโซนสามย่าน เป็นอย่างดียิ่ง

Isolation Unit โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยความร่วมมือกับ Ozone Hotel@Samyan เปิดดำเนินการแล้ว ตั้งแต่ วันที่ 24 มีนาคม 2563