โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองสำหรับแพทย์และพยาบาล รุ่นที่ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองสำหรับแพทย์และพยาบาล” รุ่นที่ 1 (Advanced Stroke in Clinical Practice) ระหว่างวันที่ 3 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมี ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม 1217 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้แพทย์และพยาบาลผู้เข้ารับการอบรม ให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในทุกระยะ ครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม รวมทั้งเรียนรู้ประสบการณ์ตรงและเสริมสร้างวิสัยทัศน์การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจากวิทยากรชั้นนำและการฝึกปฎิบัติจริง พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พัฒนาสัมพันธภาพ พัฒนาเครือข่ายความรู้และความร่วมมือในการดูแลผู้ป่วยได้ในอนาคต