เปิดโครงการอบรมเพื่อทบทวนแนวคิด และพัฒนาภาวะผู้นำ

ผศ.พญ.ยุวรีย์ พิชิตโชค รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและทรัพยากรบุคคล เป็นประธานเปิดงานโครงการอบรมเพื่อทบทวนแนวคิด Competency และ Managerial Competency เพื่อการพัฒนาภาวะผู้นำ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นการทบทวนความเข้าใจในหลักการ แนวความคิด ความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรด้วยสมรรถนะด้านการบริหาร และแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นำ สามารถนำไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีอาจารย์ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร กรรมการผู้จัดการ Think People Consulting. Co., Ltd. เป็นวิทยากรอบรม เมื่อวันที่ 12-14 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม 302 อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ ที่ผ่านมา