อบรมหลักสูตรพัฒนารองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ฯ กระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 14

สมาคมนักบริหารสาธารณสุข ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป จัดอบรมหลักสูตรพัฒนารองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลในสังกัดต่าง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 14 เข้าศึกษาดูงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความพร้อมในด้านความรู้ ความสามารถ เจตคติ และทักษะในการบริหารจัดการ และบริหารทรัพยากรโรงพยาบาลที่เหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรมสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 60 คน โดยมี รศ.ดร.นพ.ม.ล.กรเกียรติ์ สนิทวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านบริการผู้ป่วยนอก ให้การต้อนรับ เมื่อวันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์