หลักสูตรฝึกอบรมอาจารย์พยาบาลคลินิกประจำหอผู้ป่วย

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นางสาวเฉลาศรี เสงี่ยม หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานใน พิธีมอบใบประกาศนียบัตร และปิดการอบรม หลักสูตรฝึกอบรมอาจารย์พยาบาลคลินิกประจำหอผู้ป่วย ( Intensive Training Course for Clinical Nurse Education ) ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมีผู้สำเร็จหลักสูตรจำนวน 36 คน ณ ห้องประชุม 1301 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์