สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เข้าเยี่ยมชมศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ขั้นสูง (EC-ATMPs)

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 คณะจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) นำโดย รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ รองผู้อำนวยการ สกสว., รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ประธานคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนแผนงานการส่งเสริมบริการทางการแพทย์ด้วย ATMPs ภายใต้คณะอนุกรรมการฯ BCG สาขายาและวัคซีน, รศ.ดร.นพ.พงศกร ตันติลีปิกร ประธานหน่วยบูรณาการประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ ววน. และด้านการแพทย์และสาธารณสุข สกสว., ศ.ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ ประธานอนุกรรมการแผนงานกลุ่มสุขภาพและการแพทย์ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.), และ ดร.ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) เข้าเยี่ยมชมศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ขั้นสูง (Excellence Center for Advanced Therapy Medicinal Products, EC-ATMPs) ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 9 โซนซี โดยมี รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศ.นพ.ยิ่งยศ อวิหิงสานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์และวิจัย, รศ.ดร.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ, รศ.นพ.ถนอม บรรณประเสริฐ หัวหน้าศูนย์ EC-ATMPs, ดร.ชัยยง โกยกุล ผู้จัดการศูนย์ฯ, และ ภญ.สุกันดา จิตรสายธาร เภสัชกรหัวหน้าฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพของศูนย์ฯ ให้การต้อนรับและนำเสนอภาพรวมการทำงาน รวมถึงหลักการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ขั้นสูงตามมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) ตลอดจนนำเยี่ยมชมสถานที่ผลิตยาของศูนย์ฯ ให้กับทางคณะของ สกสว. อีกทั้งยังได้ร่วมหารือแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ขั้นสูงในประเทศไทยกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการรักษาและการให้บริการทางการแพทย์ขั้นสูงด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่อีกด้วย