วันอานันทมหิดล ประจำปี 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 8 ผู้พระราชทานกำเนิด “แพทย์จุฬาฯ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 9 มิถุนายน ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.8 ด้านหน้า ตึก อปร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ศุภวัฒน์ ชุติวงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย, ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เฝ้าฯ รับเสด็จ เมื่ออาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น.: ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.8 ตึก อปร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย