มูลนิธิไกรสิทธิการกุศล พร้อมด้วยคณะ บริจาคเงิน

คุณวิสิทธิ์ ลีละศิธร ประธานมูลนิธิไกรสิทธิการกุศล พร้อมด้วยคณะ บริจาคเงินร่วมต้านภัย COVID-19 จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนรับมอบ ณ มูลนิธิไกรสิทธิการกุศล