มูลนิธิพุทธรักษา มูลนิธิธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ มอบอุปกรณ์การแพทย์

มูลนิธิพุทธรักษา มูลนิธิธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ โดย คุณรุ่งโรจน์ จงศุจิพันธุ์ ผู้อำนวยการอาวุโส มูลนิธิพุทธรักษา มอบเครื่องช่วยหายใจ BiPAP A40 จำนวน 3 เครื่อง เครื่องช่วยหายใจ VELA จำนวน 1 เครื่อง นอกจากนี้ มูลนิธิพุทธรักษา มูลนิธิธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และเครือข่ายผู้ให้ The Givers Network มอบชุด PPE จำนวน 1,000 ชุด เพื่อโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 โดยมี รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ ผศ.นพ.นครินทร์ ศิริทรัพย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับมอบ เมื่อวันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 ณ ศาลาทินทัต