มูลนิธิปานจิตต์ มอบเงินบริจาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิปานจิตต์ – สมัยสินี อเนกวณิช และ คุณชูจิต – คุณนวลพรรณ – คุณมานพ อเนกวณิช มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อใช้ในกิจการหน่วยโรคไต ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี รศ.ดร.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายการแพทย์และวิจัย ศ.นพ.ยิ่งยศ อวิหิงสานนท์ หัวหน้าสาขาวิชาโรคไต ศ.กิตติคุณ นพ.เกรียง ตั้งสง่า ฝ่ายอายุรศาสตร์ และ รศ.ดร.นพ.ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์ ฝ่ายอายุรศาสตร์ ร่วมรับมอบ ณ ศาลาทินทัต