มอบแอลกอฮอล์ B-SURE Hand Saitiser เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ

นายอภิชาติ พัชรภิญโญพงศ์ และคณะ มอบแอลกอฮอล์ B-SURE Hand Saitiser เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ มูลค่า 50,000 บาท สำหรับบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.ดร.นพ.วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ รองผู้อำนวยการ ฯ ฝ่ายการคลัง และนางสาวชฎารัตน์ สมทอง ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล ด้านการพยาบาลหอผู้ป่วย 2 ฝ่ายการพยาบาล ร่วมรับมอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ณ ศาลาทินทัต