มอบเงินบริจาค

มูลนิธิอัฎฐมราชานุสรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบเงินบริจาค จำนวน 200,000 บาท เพื่อช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริการ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน ณ ศาลาทินทัต