มอบเงินบริจาค

นางนันทกา ติงธนาธิกุล มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อเป็นค่ายา ค่าอาหาร ค่าเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์การให้เลือด สำหรับพระภิกษุ สามเณรอาพาธ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี นางสาวพิมพ์กมล ศรีสวัสดิ์ หัวหน้าศูนย์ผู้มีอุปการะคุณ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์ประสานงานการให้บริการผู้มีอุปการคุณ อาคาร ภปร ชั้น 8