มอบเงินบริจาค

นางสุภาวดี พันธุมวนิช กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ กลุ่มบริษัทซีดีจี และประธานกรรมการบริหารร่วมกลุ่มบริษัทจีเอเบิล มอบเงินบริจาค จำนวน 1,605,000 บาท เพื่อช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 พร้อมทั้งจัดซื้อเครื่อง Infusion Pump ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ผศ.นพ.นิพนธ์ เขมะเพชร รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายสนับสนุนบริการ ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร อ.นพ.เพชร อลิสานันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านสนับสนุนบริการ และศ.กิตติคุณ นพ.เกรียง ตั้งสง่า ร่วมรับมอบ เมื่อวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 ณ ศาลาทินทัต