มอบเงินบริจาค

ดร.วราทัศน์ วงศ์สุรไกร ประธานบริหาร บริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด มอบหมาย คณะผู้บริหาร บริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด โดยคุณอดิศักดิ์ พงษ์สุรพิพัฒน์ คุณไกรสินธุ์ วงศ์สุรไกร คุณสุจิตรา วงศ์สุรไกร คุณวาทิต วงศ์สุรไกร และคุณนันทวรรณ โชติวิจิตร มอบเงินบริจาคจำนวน 3,000,000 บาท เพื่อช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดโรคอุบัติใหม่ COVID-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริการ รับมอบ เมื่อวันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 ณ ศาลาทินทัต