มอบเงินบริจาค

บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด มอบเงินบริจาค จำนวน 2,000,000 บาท เพื่อช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดโรคอุบัติใหม่ COVID-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี นายอำภล ศรีอภิรัฐ หัวหน้าฝ่ายพิธีการ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 ณ ฝ่ายพิธีการ