มอบเงินบริจาค ช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด-19

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563 นายสรวิชญ์ อุนสุวรรณ มอบเงินบริจาคจำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อสมทบการช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด-19 โดยมี ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริการ เป็นผู้รับมอบ ณ ศาลาทินทัต

error: Content is protected !!