มอบเครื่องดื่ม ร่วมส่งต่อพลังขับเคลื่อนให้ประเทศผ่านพ้นวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

ผู้แทนจาก บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด กลุ่มธุรกิจ TCP ร่วมส่งต่อพลังขับเคลื่อนให้ประเทศผ่านพ้นวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยการส่งมอบเครื่องดื่มเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแด่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี นางอัญชลี โสตถิพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านทรัพยากรบุคคล เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 ณ ตึกผ่าตัดเก่า 111