มอบรางวัลหน่วยงานคุณธรรม ประจำปี 2561

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานมอบรางวัลกลุ่มงาน/หน่วยงานคุณธรรม ประจำปี 2561 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ่งคณะกรรมการจริยธรรมทางการพยาบาลและส่งเสริมอัตลักษณ์บุคลากรของฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดโครงการประกวดหน่วยงาน/กลุ่มงานคุณธรรม ขึ้น เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมเชิงอัตลักษณ์เชิงคุณธรรม “ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ เอื้ออาทร” ให้กับบุคลากรของฝ่ายการพยาบาล โดยมี นางพรทิพย์ ควรคิด หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อวันพุธที่ 5 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 1210 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

ทั้งนี้ มีหน่วยงานหรือกลุ่มงานคุณธรรมที่ส่งโครงการเข้าประกวด รับมอบรางวัลจำนวนทั้งสิ้น 39 โครงการ และกลุ่มงานที่ได้รับการคัดเลือกเป็นต้นแบบอัตลักษณ์คุณธรรม รับมอบรางวัลจำนวน 8 โครงการ