มอบประกาศนียบัตรให้กับแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปี 2563

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้กับแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปี 2563 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี อ.นพ.เพชร อลิสานันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านสนับสนุนบริการ กล่าวรายงาน เมื่อวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม 1210 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

ทั้งนี้ ปีการศึกษา 2563 มีแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอดที่สำเร็จการฝึกอบรม มีความรอบรู้และชำนาญเฉพาะด้านในสาขาวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรของแพทยสภา รวมทั้งสิ้นจำนวน 396 คน