มอบชุดป้องกันการติดเชื้อแบบ Cover all

มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ โดย นายธนินท์ เจียรวนนท์ มอบชุดป้องกันการติดเชื้อแบบ Cover all จำนวน 2,000 ชุด เพื่อแพทย์ พยาบาล และบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ใช้ในการป้องกันการตรวจรักษาผู้ป่วย COVID-19 โดยมี ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริการ รศ.นพ.นิพนธ์ เขมะเพชร รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายสนับสนุนบริการ อ.นพ.เพชร อลิสานันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านสนับสนุนบริการ และ รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ร่วมรับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 ณ ศาลาทินทัต