โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ สำนักงานจัดหารายได้และสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทัก มอบครุภัณฑ์สำนักงาน

วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2564 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ สำนักงานจัดหารายได้ และ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ มอบครุภัณฑ์สำนักงาน ให้กับ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ