มอบของที่ระลึกบุคลากรดีเด่นระดับสภากาชาดไทย ประจำปี 2563

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ.2563 ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มอบของที่ระลึก พร้อมร่วมแสดงความยินดีแก่ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นระดับสภากาชาดไทย ประจำปี 2563 ดังนี้


1. ดร.สุภาภรณ์ วัชรพฤษาดี ผู้ชำนาญการพิเศษ นักเทคนิคการแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้รับคัดเลือกเป็น บุคลากรสภากาชาดไทยดีเด่น ระดับหน่วยงาน กลุ่มเจ้าหน้าที่ ระดับ 5-8
2. นายไสว หยวกทองหลาง คนงานอาคารผู้ป่วย ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้รับคัดเลือกเป็น บุคลากรสภากาชาดไทยดีเด่น ระดับหน่วยงาน กลุ่มลูกจ้างประจำ

ทั้งนี้ สภากาชาดไทย ได้จัดพิธีมอบเข็มอุนาโลมทองคำแก่บุคลากรสภากาชาดไทยดีเด่น ระดับสภากาชาดไทย และมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรดีเด่นระดับหน่วยงาน ในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ.2563 ณ ห้องนารายณ์ บอลรูม โรงแรมนารายณ์

error: Content is protected !!