พิธีรับใบประกาศนียบัตรหลักสูตร ฝึกอบรมระยะสั้น “Advanced Critical Care and Emergency Care Nursing”

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดพิธีรับใบประกาศนียบัตรหลักสูตร ฝึกอบรมระยะสั้น “Advanced Critical Care and Emergency Care Nursing” ให้กับพยาบาลสังกัดฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พยาบาลจากสถาบันภายนอก และพยาบาลวิชาชีพจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่ได้รับทุนจาก School of Global Health, Faculty of Medicine Chulalongkorn University จำนวน 62 คน โดยมี รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและกล่าวแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จหลักสูตร พร้อมด้วย ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักบริหารวิชาการสุขภาพโลก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และพว.เฉลาศรี เสงี่ยม หัวหน้าพยาบาล ณ ห้องประชุม 1210 ชัน 12 โซน B อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์