พิธีมอบใบประกาศนียบัตร หลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง

นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ หลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ การบำบัดทดแทนไต ( การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ) ประจำปี 2562 โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมสดศรี วงศ์ถ้วยทอง ชั้น 18 อาคาร ภปร

ทั้งนี้ ฝ่ายการพยาบาล และหน่วยโรคไต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร่วมกับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เปิดหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ การบำบัดทดแทนไต ( การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะด้านทักษะและความชำนาญในการดูแลผู้ป่วย มีผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร ประจำปี 2562 ทั้งสิ้น 29 คน