พิธีมอบเกียรติบัตร การอบรม “Advanced Critical and Emergency Care Nursing”

นางสาวชฎารัตน์ สมทอง ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล ด้านทรัพยากรบุคคล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร และปิดการการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Advanced Critical and Emergency Care Nursing” ประจำปี 2562 เมื่อวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 1301 ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

ทั้งนี้ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Advanced Critical and Emergency Care Nursing” มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายทั้งทฤษฏี  workshop การศึกษาดูงาน การทำ Case Conference และการเก็บ check list ในการฝึกปฏิบัติงาน รวมทั้งการสอบภาคทฤษฏี และ EKG  มีผู้สำเร็จการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 41 คน