พิธีปล่อยขบวนคาราวานพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ปล่อยขบวนคาราวานอุปกรณ์การแพทย์ โดยมี คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนคาราวานพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ ร่วมกับคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล บุคลากร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ผู้บริหารสภากาชาดไทย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 9 ช่วยสนับสนุน ประสานงาน และอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางของขบวนคาราวาน และได้เดินทางมอบให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช และส่งต่อช่วยเหลือโรงพยาบาลที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กล่าวรายงาน

สำหรับรายการพัสดุ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์ ที่ได้นำส่งไปบริจาคในครั้งนี้ อาทิ เปลเข็นคนไข้ เตียงนอนผู้ป่วย เตียงตรวจผู้ป่วย เตียงตรวจภายใน เก้าอี้แถว เก้าอี้เดี่ยว โซฟา เป็นต้น รวมถึงพัสดุอุปกรณ์อื่นๆ อีก 216 รายการ กว่า 1,000 ชิ้น นอกจากนี้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ยังได้มอบหน้ากากอนามัยจำนวน 12,000 ชิ้น แอลกอฮอล์เจลขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน 144 ขวด ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพื่อนำแจกจ่ายและใช้ตามความเหมาะสมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)