สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเงินจาก “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 ”

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา พระราชทานเงินจาก “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ )” จัดซื้อเครื่อง Oxygen High Flow พระราชทานแก่โรงพยาบาลต่างๆ เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 และพระราชทานแก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จำนวน 50 เครื่อง ซึ่ง นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นผู้แทนมอบ โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายสนับสนุนบริการ ผศ.พญ.ยุวรีย์ พิชิตโชค รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและทรัพยากรบุคคล รศ.นพ.นิพนธ์ เขมะเพชร รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายสนับสนุนบริการ อ.พญ.มนวสี ปาจีนบูรวรรณ์ ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับมอบ เมื่อวันพุธที่ 28 เมษายน พ.ศ.2564 ณ ศาลาทินทัต

สำหรับ เครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว (Oxygen High Flow) ส่วนหนึ่งที่พระราชทานในครั้งนี้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจ TCP พร้อมด้วย คุณประภาส ชลศรานนท์, คุณประจักษ์ ตั้งคารวคุณ, คุณละออ ตั้งคารวคุณ, บริษัท เพ็นต้า อิมเพ็กซ์ จำกัด, คุณอุฬาร อภิรูปากร และคุณพิมพ์พิศา องค์วาสิฏฐ์ ได้น้อมเกล้าฯ ถวาย ผ่าน “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ )”