ผู้อำนวยการพบประชาคม : ชี้แจงสถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID-19

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิด การบรรยายพิเศษผู้บริหารพบประชาคม เรื่อง การเตรียมความพร้อมสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ให้กับคณาจารย์ แพทย์ พยาบาล นิสิตแพทย์ บุคลากร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โดยมี คณะผู้บริหารและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญร่วมให้ข้อมูล ประกอบด้วย ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายบริการ ผศ.พญ.ยุวรีย์ พิชิตโชค รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและทรัพยากรบุคคล รศ.พญ.บุรณี กาญจนถวัลย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ผศ.(พิเศษ)นพ.โอภาส พุทธเจริญ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย อ.ดร.พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาวเฉลาศรี เสงี่ยม หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้แก่ สถานการณ์และมาตรการต่าง ๆ ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ การให้ความรู้ระยะของโรคระบาด การเตรียมตัวเข้าสู่ระยะที่ 3 เพื่อลดความรุนแรงของโรค ข้อปฎิบัติสำหรับบุคลากร ข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคสำหรับตนเอง คำแนะนำสำหรับการใส่หน้ากากอนามัยและวิธีการใส่หน้ากากอนามัยให้ถูกต้อง ข้อปฏิบัติเพื่อโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ แนวทางปฏิบัติในโรงพยาบาลในการคัดกรองผู้ป่วยของโรงพยาบาล ข้อปฎิบัติเพื่อสังคม รวมทั้งแผนการจัดการภายในโรงพยาบาลสำหรับการระบาด ระยะที่ 3 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมยาใจ ณ สงขลา ชั้น 25 อาคารหอพักและพัฒนาคณาจารย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์