ปฐมนิเทศพยาบาลใหม่ ประจำปี 2565

รศ.ดร.นพ.ม.ล.กรเกียรติ์ สนิทวงศ์ รองผู้อำนวยการฯฝ่ายบริการ และผศ.พญ.ยุวรีย์ พิชิตโชค รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและทรัพยากรบุคคล ปฐมนิเทศพยาบาลใหม่ ประจำปี 2565 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม 1210 ชั้น 12 โซนบี อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ที่ผ่านมา

เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างหลักรวมถึงนโยบายและระบบคุณภาพของโรงพยาบาล และให้พยาบาลใหม่ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้มีประสิทธิผล และทำงานอย่างมีความสุขตลอดไป