บริจาคเพื่อหน่วยโรคปอด ฝ่ายอายุรศาสตร์

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 คุณพลพัชร์ – คุณวรารัตน์ เลาเศรษฐกุล บริจาคเงินจำนวน 200,000 บาทเพื่อหน่วยโรคปอด ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้รับมอบ ณ ศาลาทินทัต