บริจาคเพื่อหน่วยโรคปอด ฝ่ายอายุรศาสตร์

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 คุณพรทิพย์ – คุณดุษฎี – คุณมุข โรจตระการ บริจาคเงินจำนวน 6,000,000 บาท เพื่อหน่วยโรคปอด ฝ่ายอายุรศาสตร์ และเพื่อการพัฒนาการบริการ บุคลากรและงานวิจัย สาขาวิชาโรคทางเดินอาหาร ฝ่ายอายุรศาสตร์ โดยมี รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศาลาทินทัต