บริจาคเพื่อสาขาโรคภูมิแพ้และอิมมูนโนวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

คุณนฤมล สุจริตธรรม บริจาคเงินจำนวน 10 ล้านบาท ในนามของคุณแม่แฉล้ม สุจริตธรรม และ คุณลัดดา สุจริตธรรม ให้แก่ สาขาโรคภูมิแพ้และอิมมูนโนวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ศ.พญ.ศิริวรรณ วนานุกูล หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ รศ.พญ.พรรณทิพา ฉัตรชาตรี หัวหน้าสาขาโรคภูมิแพ้และอิมมูนโนวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับมอบ เมื่อวันพุธที่ 16 มกราคม 2562 ณ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 11 อาคาร สก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย