บริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู

คุณสมิทธิ เนาถาวร ผู้มีอุปการคุณ บริจาคเงินจำนวน 200,000 บาท เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับ ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ผศ.นพ.วสุวัฒน์ กิติสมประยูรกุล หัวหน้าฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู รับมอบ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562  ณ ฝ่ายพิธีการ อาคารวชิรญาณวงศ์