บริจาคเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

คุณนุสรา รุนสำราญ มีจิตศรัทธาบริจาคเงินจำนวน 2,000,000 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู จำนวน 1,000,000 บาท ,เพื่อโครงการมะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 500,000 บาท และเพื่อหน่วยโรคปอด ฝ่ายอายุรศาสตร์  จำนวน 500,000 บาท โดยมี ผศ.(พิเศษ) นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านภาพลักษณ์องค์กร รศ.พญ.กฤษณา พิรเวช หัวหน้าฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู และ อ.นพ.ธิติวัฒน์ ศรีประสาธน์ หน่วยโรคทางการหายใจและภาวะวิกฤตทางการหายใจ ฝ่ายอายุรศาตร์ รับมอบ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562  ณ ศาลาทินทัต