บริจาคเงิน เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดย นายฤทธิ์ ธีระโกเมน ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางยุพิน ธีระโกเมน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และนายสมาชิก หาญจิตต์เกษม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานดูแลกิจการสาขา MK บริจาคเงินจำนวน 5,000,000 บาท เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย อ.นพ.ไตรรักษ์ พิสิษฐ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์ชีววิทยาเชิงระบบ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และดร.สุภาภรณ์ วัชรพฤษาดี รองหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมรับมอบ วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 ณ ชั้น 6 อาคารอานันทมหิดล