บริจาคเงิน เพื่อพระภิกษุสามเณรอาพาธ

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 พระธรรมวราภรณ์(เอื้อม ชุตินฺธโร ป.ธ.๖) เจ้าอาวาสวัดสนามพราหมณ์ จ.เพชรบุรี มอบเงินบริจาคจำนวน 500,000 บาท เพื่อเป็นค่ายา ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์การให้เลือด รวมถึงค่าภัตตาหาร สำหรับพระภิกษุสามเณรอาพาธ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ณ ศาลาทินทัต