บริจาคเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและการไหลเวียนโลหิต

คุณไพจิตร รัตนานนท์ มอบเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจ และการไหลเวียนโลหิต จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 250,000 บาท ให้แก่หอผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านภาพลักษณ์องค์กร และ ศ.นพ. ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร หัวหน้าฝ่ายอายุรศาสตร์ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศาลาทินทัต ที่ผ่านมา