นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า (ปปร.) รุ่นที่ 21 มอบเงินบริจาค และอุปกรณ์ทางการแพทย์

นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 21 มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยCovid-19 และสนับสนุนเงินจำนวน 50,000 บาท ผลิตหุ่นยนต์ในโครงการ CU-RoBoCovid จำนวน 1 ชุด นอกจากนี้ยังมอบตู้อะคริลิคสำหรับใช้ในการตรวจคัดกรองผู้ป่วยจำนวน 3 ตู้ น้ำดื่มจำนวน 1,000 ขวด และเครื่องอุปโภค-บริโภคอื่นๆ โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันพุธที่ 22 เมษายน 2563 ณ ศาลาทินทัต