ชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น 15 มอบเงินบริจาค

ชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2515 (CU15) โดย ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน คุณชนินทร์ ลีวิโรจน์ คุณวาสนา อรุณโชติ และคุณรัตนา ภาสเวคิน มอบเงินบริจาคจำนวน 762,515 บาท เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รศ.นพ.กำธร พฤกษานานนท์ อาจารย์แพทย์ฝ่ายสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนรับมอบ ณ อาคารอานันมหิดล